Last update: 08-07-2015

Vlo 

Breed: Shetland Pony
Black, gelding
Born: 1980

 Vlo

 Vlo

   

 Vlo

 

 Vlo

 
CSA-Arabians, Tel. 06-22 11 88 88